Regulamin programu poleceń Semantive

"It's a match! Refer a friend to Semantive!

§ 1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1.1. Formularz – dedykowany formularz kontaktowy udostępniony przez Semantive za pośrednictwem którego Uczestnicy zgłaszają Kandydatów, dostępny pod adresem: https://semantive.traffit.com/public/form/a/NGU0PQ==

1.2. Okres Próbny – okres 3 miesięcy kalendarzowych rozpoczynający bieg w dniu rozpoczęcia świadczenia usług w ramach Zatrudnienia Kandydata;

1.3. Kandydat – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zgłaszana i polecana przez Uczestnika do udziału w rekrutacji objętej Programem Poleceń, która spełnia warunki określone w ogłoszeniu rekrutacyjnym na dane Stanowisko;

1.4. Program Poleceń – organizowany przez Semantive program, którego celem jest zachęcenie do zgłaszania kandydatów na stanowiska objęte procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Semantive;

1.5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Programu Poleceń;

1.6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

1.7. Semantive – Semantive Cloud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twardej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000904603, posiadająca NIP: 5252865558, REGON: 389135945, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł;

1.8. Stanowisko – stanowisko, którego dotyczy prowadzony przez Semantive proces rekrutacyjny objęte Programem Poleceń;

1.9. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych polecająca Kandydata;

1.10 Zatrudnienie –  nawiązanie przez Semantive współpracy z Kandydatem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy świadczenia usług.

§ 2. Postanowienia ogólne:

2.1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Uczestników oraz Semantive w związku z Programem Poleceń. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

2.1.1. zasady zgłaszania Kandydatów w ramach Programu Poleceń;

2.1.2. zasady, w tym wysokość i sposób wypłacania Uczestnikowi wynagrodzenia za zatrudnienie poleconego Kandydata.

2.2. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej Semantive pod adresem https://www.semantive.com/regulamin-programu-polecen-semantive. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Semantive.

2.3. Zgłoszenie Kandydata w ramach Programu Poleceń jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu przez Użytkownika. Użytkownik przed zgłoszeniem Kandydata w ramach Programu Poleceń jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

2.4. Organizatorem Programu Poleceń jest Semantive.

2.5. Programem Poleceń objęte są wyłącznie wybrane rekrutacje prowadzone przez Semantive. Informacja o tym czy rekrutacja na dane Stanowisko jest objęta Programem Poleceń będzie każdorazowo wskazywana w ogłoszeniu o pracę w zakładce „Careers” na stronie internetowej Semantive lub w treści danego ogłoszenia o pracę. Zgłoszenie Kandydata na inne stanowiska nie podlega kwalifikacji w Programie Poleceń oraz nie uprawnia Uczestnika do żądania wypłaty wskazanego w niniejszym Regulaminie wynagrodzenia.

2.6. Program Poleceń obowiązuje od 31.10.2022 r. przez czas nieoznaczony do momentu jego zakończenia przez Semantive.

§ 3. Zasady i warunki polecania Kandydatów

3.1. Zgłoszenia Kandydata na dane Stanowisko można dokonać wyłącznie za pośrednictwem Formularza. Wypełniając Formularz Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz zasadami przetwarzania jego danych osobowych, spełnia warunki udziału w Programie Poleceń i wskazuje:

3.1.1. swoje imię i nazwisko (wymagane), adres e-mail (wymagane) oraz swój numer telefonu (opcjonalne);
3.1.2. imię i nazwisko (wymagane), adres e-mail Kandydata (wymagane), numer telefonu Kandydata (opcjonalne);
3.1.3. Stanowisko, na jakie zgłaszany jest Kandydat;
3.1.4. informację czy Uczestnik jest zatrudniony w Semantive.

3.2. W Programie Poleceń Uczestnik nie może polecić siebie samego jako Kandydata.

3.3. Program Poleceń ma charakter otwarty, przy czym z udziału w charakterze Uczestników wyłączone są wyłącznie: (i) osoby zatrudnione w Semantive na stanowisku związanym z prowadzeniem procesów rekrutacyjnych lub współpracujące z Semantive na jakiejkolwiek podstawie w zakresie rekrutacji; (ii) małżonek Kandydata, wstępni Kandydata, zstępni Kandydata oraz krewni i powinowaci Kandydata do drugiego stopnia w linii prostej i bocznej. Udział w Programie Poleceń przez osoby zatrudnione w Semantive (nie wyłączone z możliwości udziału na podstawie zd. poprzedzającego) nie stanowi wykonywania przez nie obowiązków pracowniczych i powinien odbywać się poza godzinami pracy. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień w Programie Poleceń w charakterze Uczestników mogą brać udział osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie rekrutacji.

3.4. Zgłoszenie Kandydata kwalifikuje się jako objęte Programem Poleceń przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jego dokonania, z zastrzeżeniem wcześniejszego cofnięcia przez Kandydata zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji i usunięcia danych osobowych Kandydata z wewnętrznej bazie kandydatów posiadanej przez Semantive. Zatrudnienie Kandydata po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub po cofnięciu zgody przez Kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji nie będzie uprawniać Uczestnika do otrzymania wynagrodzenia określonego w Regulaminie.

3.5. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Semantive w miarę swoich aktualnych potrzeb i możliwości (tzn. uwzględniając etap procesu rekrutacyjnego na dane Stanowisko, liczbę osób zainteresowanych podjęciem z Semantive współpracy na danym Stanowisku itd.) kontaktuje się z Kandydatem i zaprasza go do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na dane Stanowisko.

3.6. Zgłoszenie danego Kandydata nie zostanie zakwalifikowane jako objęte Programem Poleceń, w związku z czym niezależnie od tego czy Kandydat podejmie zatrudnienie w Semantive, Uczestnikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie określone w Regulaminie w następujących przypadkach:

3.6.1. zgłoszenie Kandydata nastąpiło z pominięciem Formularza;
3.6.2. Formularz został wypełniony niepoprawnie, tj. nie zawierał danych oznaczonych jako wymagane lub zawierał informacje błędne lub nieaktualne;
3.6.3. Kandydat w momencie zgłoszenia go przez Uczestnika był już wcześniej zgłoszony przez innego Uczestnika lub z własnej inicjatywy zgłosił chęć udziału w procesie rekrutacyjnym na dane Stanowisko;
3.6.4. Kandydat w momencie zgłoszenia go przez Uczestnika znajdował się już w wewnętrznej bazie kandydatów posiadanej przez Semantive;
3.6.5. Kandydat nie wyraził zgody lub wycofał zgodę na udział w procesie rekrutacyjnym na dane Stanowisko;
3.6.6. Kandydat odmówił potwierdzenia lub zaprzeczył, iż bierze udział w rekrutacji na dane Stanowisko w związku z poleceniem przez Uczestnika.

3.7. W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na udział w procesie rekrutacyjnym na dane Stanowisko oraz uzyskania potwierdzenia, iż został on polecony przez Uczestnika, Semantive poinformuje Uczestnika za pośrednictwem wskazanego przez niego w Formularzu adresu poczty e-mail lub telefonicznie o tym czy w wyniku rekrutacji zainicjowanej poleceniem Kandydata przez Uczestnika doszło do Zatrudnienia Kandydata. W przypadku Zatrudnienia Kandydata, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie podać Semantive dane, o których mowa w punkcie 4.6 poniżej celem wypłaty należnego wynagrodzenia określonego w Regulaminie.

3.8. Semantive nie jest zobowiązana do kontaktu z Kandydatem ani zaproszenia poleconego przez Uczestnika Kandydata do udziału w procesie rekrutacyjnym na dane Stanowisko. Decyzja o Zatrudnieniu Kandydata, w tym o jego terminie i warunkach uzależniona jest od wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego na dane Stanowisko, a kryteria do podjęcia tej decyzji ustalane są przez Semantive.

§ 4. Zasady i warunki wypłaty wynagrodzenia za Zatrudnienie Kandydata

4.1. W przypadku Zatrudnienia zgłoszonego Kandydata przez Semantive na Stanowisku, którego dotyczyło zgłoszenie Uczestnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od posiadanego przez Kandydata w dniu Zatrudnienia doświadczenia zawodowego wymaganego na Stanowisku, na jakim został Zatrudniony, tj.:

4.1.1. 3.000,00 zł – w przypadku, gdy Kandydat posiadał mniej niż 2 lata doświadczenia zawodowego, albo
4.1.2. 5.000,00 zł – w przypadku, gdy Kandydat posiadał od 2 do 5 lat doświadczenia zawodowego, albo
4.1.3. 8.000,00 zł w przypadku, gdy Kandydat posiadał więcej niż 5 lat doświadczenia zawodowego.

4.2. Wynagrodzenie określone w Regulaminie będzie przysługiwać również w przypadku Zatrudnienia Kandydata na inne Stanowisko niż objęte pierwotnym zgłoszeniem Uczestnika w okresie, o którym mowa w punkcie 3.4 powyżej.

4.3. W terminie 7 dni od daty zakończenia Okresu Próbnego Semantive prześle Uczestnikowi na adres e-mail informację o przyznaniu wynagrodzenia i jego wysokości oraz prośbę o przekazanie informacji wskazanych w punkcie 4.6 poniżej niezbędnych do rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia  na rzecz Uczestnika lub wystawienia przez Uczestnika faktury VAT.

4.4. Wynagrodzenie płatne jest jednorazowo, w terminie 30 dni od daty zakończenia Okresu Próbnego, lecz w każdym przypadku nie wcześniej jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania kompletnych informacji lub faktury, o których mowa w pkt 4.6 poniżej. Brak podania lub podanie błędnych informacji przez Uczestnika lub brak przesłania prawidłowo wystawionej faktury VAT skutkuje brakiem wymagalności roszczenia Uczestnika o zapłatę wynagrodzenia.

4.5. W przypadku, gdy Uczestnik zostanie Zatrudniony przez Semantive, ale nie spełni warunku pozostawania w Zatrudnieniu po zakończeniu Okresu Próbnego Uczestnikowi wynagrodzenie nie przysługuje.

4.6. Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 (siedmiu) dni po otrzymaniu informacji od Semantive o przyznaniu wynagrodzenia i jego wysokości przesłać na adres e-mail Semantive careers@semantive.com:

4.6.1. w przypadku Uczestników nie zajmujących się profesjonalnie rekrutacją - numer rachunku bankowego oraz dane Uczestnika w postaci wypełnionego kwestionariusza osobowego udostępnionego wcześniej przez zespół rekrutacji Semantive, niezbędne do sporządzenia przez Semantive informacji o przychodach na formularzu PIT-11 oraz przekazania jej Uczestnikowi i urzędowi skarbowemu. W takim przypadku wynagrodzenie wskazane w pkt 4.1 powyżej jest kwotą brutto. Na podstawie otrzymanego od Semantive formularza PIT-11 Uczestnik ma obowiązek samodzielnego opodatkowania i rozliczenia w swoich rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych w ramach udziału w Programie Poleceń.
4.6.2. w przypadku Uczestników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rekrutacji - fakturę VAT obejmującą kwotę przysługującego Uczestnikowi zgodnie z pkt 4.2.1 wynagrodzenia powiększonego o należny podatek VAT oraz numer rachunku bankowego Uczestnika. W takim przypadku wynagrodzenie wskazane w pkt 4.1 powyżej jest kwotą netto. Uczestnik samodzielnie odprowadzi podatek oraz inne należności publicznoprawne z tytułu otrzymanego wynagrodzenia.

4.7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika.

§ 5. Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz zgłoszonego za pośrednictwem Formularza Kandydata jest Semantive.

5.2. Podanie danych określonych jako wymagane w Formularzu oraz danych niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia i sporządzenia informacji o wysokości przychodów jest wymagane do wzięcia udziału przez Uczestnika w Programie Poleceń, zaproszenia Kandydata do wzięcia udziału w rekrutacji na dane Stanowisko oraz wypłaty Uczestnikowi wynagrodzenia z tytułu Zatrudnienia Kandydata.

5.3. Dane osobowe Uczestnika Semantive zbiera bezpośrednio od niego. Dane osobowe Kandydata zebrane za pośrednictwem Formularza Semantive zbiera od Uczestnika.

5.4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Semantive w celu:

5.4.1. wykonania umowy zawartej przez Uczestnika w wyniku w wyniku akceptacji Regulaminu oraz przystąpienia do Programu Poleceń, w tym wypłaty należnego wynagrodzenia za Zatrudnienie Kandydata – podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest niezbędność przetwarzania danych dla realizacji tych celów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
5.4.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Semantive, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych – podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest niezbędność przetwarzania danych dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Semantive (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
5.4.3. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Semantive – podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Semantive (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
5.4.4. kontaktowania się z Uczestnikiem w sprawach dotyczących realizacji Programu Poleceń;
5.4.5. zapobiegania oszustwom;
5.4.6. obsługi zapytań i reklamacji Uczestnika;
5.4.7. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.5. Dane osobowe Kandydata zebrane za pośrednictwem Formularza będą przetwarzane przez Semantive w celu zaproszenia Kandydata do wzięcia udziału w rekrutacji na dane Stanowisko. podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Semantive (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zasady przetwarzania danych osobowych Kandydatów w ramach procesu rekrutacyjnego określa odrębna klauzula obowiązku informacyjnego przekazywana bezpośrednio Kandydatowi.

5.6. Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą przechowywane przez Semantive przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Semantive przez okres wskazany w punkcie uczestnictwa Uczestnika w Programie Poleceń. Dodatkowo okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń. W zakresie określonym w odrębnych przepisach dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres w nich wskazany.

5.7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Semantive, w szczególności dostawcom usług księgowych i rachunkowych, usług doradztwa prawnego i podatkowego, usług technicznych (poczty elektronicznej, hostingu) oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla Uczestnika.

5.8. Osobie której dane dotyczą przysługują określone prawa dotyczące danych osobowych – w przypadkach i w zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO. Obejmują one prawo:

żądania dostępu do Twoich danych

 • w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane przetwarzamy oraz otrzymać kopię Twoich danych; w przypadku kolejnych żądań uzyskania kopii danych możemy nałożyć na Ciebie opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych realizacji takiego, kolejnego żądania

żądania sprostowania Twoich danych

 • gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo nieaktualne.

żądania usunięcia Twoich danych

 • gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas;
 • gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
 • gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych

 • gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym sprawdzamy ich prawidłowość;
 • gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;
 • dane nie będą już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;
 • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu, w którym ustalimy, czy podstawy przetwarzania przeważają nad podstawą Twojego sprzeciwu.

żądania przenoszenia Twoich danych

 • gdy dane są przetwarzane na w wykonaniu umowy, której jesteś stroną przysługuje Ci prawo otrzymania Twoich danych w czytelnym formacie i przekazania ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi, chyba że wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób niezgodny z prawem

5.9. Wszelkie zapytanie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Semantive w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: gdpr@semantive.com; lub pisemnej na adres siedziby Semantive.

§ 6. Reklamacje

6.1. Uczestnicy mają prawo składać reklamacje w sprawach objętych Regulaminem.

6.2. Reklamacje rozpatruje Semantive.

6.3. Reklamacja powinna zawierać:
6.3.1. oznaczenie Uczestnika,
6.3.2. dane kontaktowe Uczestnika,
6.3.3. przedmiot reklamacji, oraz
6.3.4. okoliczności uzasadniające reklamację.

6.4. Reklamację można złożyć:
6.4.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@semantive.com,
6.4.2. na adres siedziby Semantive.

6.5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Uczestnika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Semantive zawiadomi Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji lub innym kanałem komunikacji wybranym przez Uczestnika w trakcie zgłaszania reklamacji.

6.6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1. Semantive zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

7.2. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zgłoszeń Kandydatów dokonanych po wejściu w życie zmian. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

7.3. O zmianie Regulaminu Semantive poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Semantive.

7.4. Regulamin podlega prawu polskiemu.

7.5. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na drodze polubownej wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał:
7.5.1. w przypadku Uczestników będących konsumentem – polski sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.
7.5.2. W przypadku pozostałych Uczestników – polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Semantive.

Data wejścia w życie: 31.10.2022 r.